Lisätietoja hankkeesta voi kysyä:

Opetushallitus Ulla Aunola (ulla.aunola@oph.fi,
040–348 755),

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Anne Eteläaho (anne.etelaaho@kpedu.fi, 044–725 0106)

DiaLoog Jukka Vehviläinen (jukka.vehvilainen@dialoog.fi,
040–542 7009)
Hankkeen toimenpiteet

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN (AMMATTISTARTIN) SEURANTAMALLIN KEHITTÄMINEN

Hankkeen toteuttajat ja tavoitteet

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toteuttaa hankkeen, jonka aikana (v. 2010) suunnitellaan ammattistarttiopiskelijoiden seurantamalli. Hanke tehdään Opetushallituksen toimeksiannosta ja yhteistyökumppaneina toimivat: DiaLoog-tutkimuspalvelut (alihankkija), Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Sosiaalikehitys Oy.

Seurantamallin tavoitteet on listattu alle:

  • tuottaa tietoa ammattistartin vaikuttavuudesta
  • tuottaa seurantatietoa ammattistartin opiskelijoiden jatkosijoittumisesta
  • tukea ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja opiskelijoiden/pudokkaiden ohjauspalveluja

Seurantamallia kehitetään siten, että ammattistarttiopiskelijoiden seuranta liittyy osaksi kaikkien ammatillisten opiskelijoiden seurantaa. Lisäksi ammattistarttiopiskelijoiden seurantamallia kehitetään osana laajempaa peruskoulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmää (mm. starttiin sijoittuminen peruskoulun jälkeen, ns. pudokkaiden seuranta).

Hankkeen tavoitteena on kehittää ehdotus seurantajärjestelmäksi, joka tuottaisi valtakunnallista seurantatietoa oppilaitos/järjestäjäkohtaisen vertailutiedon mahdollistaen. Malli yhtenäistäisi nykyisin käytössä olevia hajanaisia ja vaihtelevia seurantakäytäntöjä.

Vuonna 2010 rakennetaan pilottimalli, jota testataan ja josta saatujen kokemusten perusteella luonnostellaan ehdotus tulevien vuosien seurantamalliksi. Pilottimallin kautta saadut seurantatiedot toimivat myös nyt käynnissä olevan valtakunnallisen Ammattistartti-hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin osana.

 

 

 

https://digiumenterprise.com/answer/?sid=508188&chk=4M26DRVD

 

Kehittämisverkosto

 

Hanke toteutetaan kehittämisverkoston tuella. Kehittämisverkoston avulla pystytään muodostamaan yhteinen näkemys seurannan peruskysymyksistä (mm. miten tietoa kerätään?, millaista tietoa kerätään?), lisäksi kehittämisverkoston kautta uuden seurantamallin rakentamisessa voidaan hyödyntää nykyisin käytössä olevia seurantamalleja ja - prosesseja. Kehittämisverkoston perustaminen noudattaa ns. asianosaisarvioinnin periaatetta, jossa pyritään kuulemaan kaikkia asianosaisia (asiantuntijoita, käyttäjiä, kohteita).

 

Kehittämisverkostoon "kutsuttavat" tahot ja henkilöt voidaan päättää myöhemmin, mutta verkostoon voisivat kuulua ainakin:

 

-ammattistarttihankkeeseen osallistuvat oppilaitokset

-oppilaitosten/järjestäjien johdon edustus

-opiskelijoiden seurannasta nykyisin vastaavat henkilöt

-tietojärjestelmäasiantuntijat

-opetushallitus

-opetusministeriö

-koulutuksen järjestäjien yhdistys

-kuntaliitto

-opiskelijoiden edustajat

 

Kehittämisverkosto toimii siis hankkeen varsinaisten toteuttajien ja yhteistyökumppaneiden tukena. Verkoston jäsenet voivat mahdollisuuksiensa mukaan osallistua hankkeeseen esimerkiksi materiaalia toimittamalla tai haastatteluihin/verkkokyselyihin osallistumalla.

 

 

Seurannan sisältö ja aikataulut

 

Seurannan konkreettisia sisältöjä kuvataan alla:

 

-seurataan starttijakson päättäneiden sijoittumista

-seurataan startin päättäneiden opiskelun etenemistä ja hyvinvointia

-seurataan tutkinnon suorittamista ja opintojen keskeyttämistä

-seurataan startilta tutkinnon kautta jatkokoulutukseen/työelämään siirtymistä

-seurataan startilta tai myöhemmästä opiskelusta pudonneiden (keskeyttäneiden) "polkuja"           

Seurannan toteuttamisessa pyritään hyödyntämään useita eri tiedonlähteitä. Käytetään ainakin opiskelija- ja oppilaitoskyselyä sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia määrällisiä tietoja ja tilastoja. Kyselyt rakennetaan ns. kotisivutyyppiseksi tietokannaksi.

 

Seurantatiedon "tarkkuuden" tasosta voidaan sopia myöhemmin. Valtakunnallisen ja oppilaitos/järjestäjäkohtaisen tason lisäksi mahdollista on esimerkiksi ryhmäkohtainen taso (starttiryhmä) ja alakohtainen tieto. Henkilöseuranta olisi teknisesti mahdollista, mutta sen tarpeellisuus voidaan selvittää myöhemmin.

 

Valtakunnallinen Ammattistartti-kokeilu (tässä en käyttäisi hanke-sanaa) toteutetaan vuosina 2006-10. Seurantamallia testataan tämän kokeilun  aikataulun ehdoilla. Keskeiset ja mahdolliset pilottiryhmät kuvataan alla:

 

-startin syksyllä 2006 aloittaneet (seurataan tutkinnon suorittamista ja jatkosijoittumista keväällä 2010)

-startin syksyllä 2009 aloittaneet (seurataan startin vaikuttavuutta ja opintoihin sijoittumista keväällä 2010)

-startin syksyinä 2007-08 aloittaneet (voitaisiin seurata opintojen etenemistä ja pudokkuutta)

-startin syksyllä 2010 aloittavat (toimivat pilottiryhmänä aloittaneiden seurannan kehittämisessä)

 

Aikataulullisesti hanke jäsentyy siis siten, että keväällä 2010 tulisi päästä testaamaan "päättäneiden" seurantaa. "Päättäneet" jakaantuvat kahteen ryhmään: a) startin kautta tutkintoon edenneet ja b) starttijakson (kev. 2010)päättäneet. Kehittämistyö painottuu näiden kysymysten miettimiseen. Kesän ja syksyn aikana painopisteenä voisi olla opintojen alkuvaiheen, etenemisen ja pudokkuuden (keskeyttämisen) seurannan problematiikka.

 

 Yhteenvetoraportti ammattistartissa aloittaneet syksy 2010

Ammattistartissa aloittaneet

Lisätietoja

 

Lisätietoja hankkeesta voi kysyä Opetushallituksesta Ulla Aunolalta (ulla.aunola@oph.fi, 040-348 755), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä Anne Eteläaholta (anne.etelaaho@kpedu.fi, 044-725 0106) tai DiaLoogista Jukka Vehviläiseltä (jukka.vehvilainen@dialoog.fi, 040-542 7009)