Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009
SEDU

 

 

Koulutuskeskus Sedun tavoitteet

Koulutuskeskus Sedun tavoitteena on lisätä laajennettua työssäoppimista myös sellaisiin perustutkintoihin, joissa sitä ei vielä ole kokeiltu. Tässä työssä hyödynnetään aikaisempien laajennetun työssäoppimis -hankkeiden (SeTreeni) kokemuksia. Tavoitteena on edistää OKM:n tiedotteen mukaisesti (tiedote 5.3.2013) työpaikalla tapahtuvaa oppimista kokonaisuutena sekä työn ja koulutuksen joustavaa yhdistämistä esimerkiksi luomalla erilaisia malleja, joissa yhdistetään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitosmuotoista koulutusta.

  • Pedagogisten mallien luominen. Pedagogisten mallien avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta. Hyödynnetään aiemmin luotuja 2+1-malleja.  2+1 -mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli. Oppisopimusmallin kohdalla kehitettävänä on myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa.
  • Työssäoppimiseen sovelletaan erilaisia tvt/some -työvälineitä sekä erilaisia ohjausvälineitä, kuten eTaitava.
  • Yhtenä kohderyhmänä on erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Laajennettua työssäoppimista pyritään sovituilta osin opinnollistamaan. Opinnollistamisen myötä esimerkiksi pajalla kerrytetty osaaminen tehdään näkyväksi oppilaitoksen ja työelämän kanssa yhteisellä käsitteistöllä valmentautujalle ja työpajalle sekä ammatillisille oppilaitoksille, työnantajille ja lähettäville tahoille. Työelämäosaamisen kerryttäminen mahdollistaa ammatillisen tutkinnon suorittamisen tutkinnon osa tai osia kerrallaan yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen ja työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ammatillista osaamista kertyy erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten työpajoilla, työtoiminnassa, työpaikoilla ja oppilaitoksessa.
    • Kehitetään laajennettuun työssäoppimiseen liittyvää dokumentointia, esim. Winha.

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan Sedu-tasoisia toimintamalleja laajennettun työssäoppimisen toteuttamiseen. Toimintamallien suunnittelussa ja pilotoinnissa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa (TopLaaja –verkosto, SeTreeni) luotuja toimintamalleja sekä hankeverkostoon kuuluvilta muilta koulutuksen järjestäjiltä saatavia kokemuksia.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

Hankkeen tuloksena oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliset yhteistyömallit selkeytyvät ja jäsentyvät, jolloin oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta voidaan siirtyä sujuvasti oppisopimuskoulutukseen ja päinvastoin.

Hankkeen tuloksena syntyy työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä siten, että opiskelijoita voidaan tukea entistä yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytymisessä. Kiinnitetään huomiota siihen, että ohjaus toimii systemaattisesti opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen.

Hankkeessa syntyy Seduun soveltuvia pedagogisia malleja ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

Hankkeessa luodaan sopimusmenettelymalli oppisopimuksella suoritettaviin opintoihin.

Opettajien some-työkalujen käyttövalmiudet työssäoppimisen ohjauksen tueksi paranevat.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?

Koulutuskeskus Sedun johtoryhmä määrittelee hankkeen alkaessa määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Hankkeen toteutumista ja hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa pilotoitavia toimintamalleja arvioidaan hankkeen eri vaiheissa hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten sisäisissä ja välisissä palavereissa eli verkosto arvioi hankkeen aikaista toimintaansa ja saavutettuja tuloksia. Hankepalavereissa hyödynnetään somea esim. ACP-tekniikkaa.

Koulutuskeskus Sedussa kerätään sekä määrällisiä että laadullisia tietoja laajennetun työssäoppimisen toteutumisesta seuraavasti:

-       osallistujien määrä

-       kokeiluun osallistuneet tutkinnot

-       suoritettujen opintoviikkojen määrä

-       opiskelijapalautteet

-       työpaikkaohjaajien palautteet

-       opettajien palautteet

 

Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään?

Hankeverkosto kokoontuu säännöllisesti ja levittää kokoontumisten aikana tässä ja aiemmissa hankkeissa luotuja hyviä käytänteitä. Myös valtakunnalliset koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua sekä levittää hyviä käytänteitä. Aiemmin laajennetun työssäoppimisen hankkeissa olleet toimivat mentoreina uusille hankekumppaneille.

 

Hanketta varten tehdään kpedun www-sivuille oma sivusto, myös muita tiedottamisen menetelmiä voidaan käyttää. Hankkeesta raportoidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaan rahoittajalle. Osallistutaan hankeverkoston yhteisiin tapaamisiin, jossa käsitellään toimintamalleja ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Järjestetään työssäoppimis -seminaari ja/tai top-infoja.

 

Koulutuskeskus Sedussa hanke tiedottaa toiminnastaan ja tuloksista mm. Sedu-peda –työrymän jäsenten kautta koko Seduun.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat opettajat, työpaikkaohjaajat, ryhmänohjaajat, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstö sekä opiskelijat, jotka hyötyvät laajennetusta työssäoppimisen jaksosta. Kohderyhmänä on erityisesti ne opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisvaarassa sekä ne opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä. Yhtenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat nuoret.

 

Toimenpidetaulukko

 

Sedun esitys Ylivieska

http://prezi.com/m9jkn7bqj_d3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

SEDU loppuraportti ja tulokset 

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »