Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009
OSAO

 

OSAOn oppilaitoskohtainen suunnitelma:

Hankkeen tavoite:

OSAOn oppilaitoskohtaisena tavoitteena on luoda toimivia malleja työssäoppimisen yksilölliseen toteuttamiseen ja sen ohjaamiseen. Hankkeen aikana pilotoidaan OSAOssa erilaisia malleja toteuttaa 2+1 -mallia, jossa kolmas opiskelu vuosi toteutetaan joko oppisopimuksena tai työssäoppimisena. Taustalla on benchmarkata oman koulutuksenjärjestäjän ja muiden koulutuksenjärjestäjien hankkeiden tuloksia hankeryhmän sisältä ja sivuavien hankkeiden osalta. Hankkeen tavoitteita tukee opettajien jalkautuminen työelämäjaksoille. Työelämäjakson aikana opettajat kouluttavat työpaikkaohjaajia työpaikoilla. Atto-aineiden opettajat selvittävät työelämäjakson aikana, kuinka atto- aineiden opetusta voidaan toteuttaa työssäoppimispaikoilla.

2+1 malli, jossa kolmas opintovuosi suoritetaan oppisopimuksena tai työssöppimisena lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan valmistumisen jälkeen. OSAO on Suomen suosituin ammattioppilaitos ja vuonna 2012 yhtä opiskelupaikkaa kohti oli 2,23 hakijaa. Opinnoissa hyvin etenevien opiskelijoiden siirtyminen kolmanneksi opintovuodeksi oppisopimuskoulutukseen vapauttaisi opiskelupaikkoja ja helpottaisi osaltaan ammatilliseen koulutukseen pääsyä Oulun seudulla. Toisaalta suurella joukolla opiskelijoista on tarve suorittaa opinnot käytännön työtä tekemällä. Ns. 1+2 -mallissa opiskelijat suorittavat jo ensimmäisen opintovuoden aikana suuren osan opinnoista työssäoppimispaikoilla. Työvaltainen opiskelu lisää opiskelijoiden motivaatiota ja teoriaopetuksen hankalana kokevilla opiskelijoilla on mahdollista suorittaa atto-aineet vasta kolmantena opintovuonna tai työssäoppimispaikoilla. Mallin toteutuksessa ja levittämisessä OSAOn yksiköihin hyödynnetään Muhoksen yksikön Ammattireitti -hankkeessa luotuja toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää some-työkalujen käyttöä laajennetun työssäoppimisen ohjauksessa.

Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa luodaan OSAO-tasoisia toimintamalleja toteuttaa laajennettua työssäoppimista. Toimintamallien suunnittelussa ja pilotoinnissa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa luotuja toimintamalleja sekä hankeverkostoon kuuluvilta muilta koulutuksen järjestäjiltä saatavia kokemuksia.

Hankkeen aikana pilotoidaan OSAOssa

1.  2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi oppisopimuksena

2. 2+1 -mallia, jossa kolmas opintovuosi työssäoppimalla

3. ns. 1+ 2 -mallia, jossa jo ensimmäisenä opintovuonna suuri osa opinnoista työssäoppimista ja atto-aineiden sijoittuminen 2. ja 3. opiskeluvuoteen tai työssäoppimispaikoille

4. lisätään atto-aineiden integrointia työssäoppimisjaksoihin

5. toteutetaan opettajien työelämäjaksoja työssäoppimispaikoilla, joissa on opiskelijoita suorittamassa laajennettua työssäoppimista

6. työelämäjaksolla olevat opettajat kouluttavat työpaikkaohjaajia jakson aikana

7. kehitetään sosiaalisen median työvälineiden hyödyntämistä työssäoppimisen ohjauksessa.

Hankkeen kohderyhmä:

Ammatilliset toisen asteen opiskelijat, ryhmänohjaajat, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstö ja työpaikkaohjaajat.

Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

Hankkeen tuloksena oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen väliset yhteistyön mallit selkeytyvät ja jäsentyvät, jolloin oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta voidaan siirtyä sujuvasti oppisopimuskoulutukseen ja päinvastoin ja eri oppimisympäristöjen välillä opituissa asioissa ei ole päällekkäisyyksiä. Hankkeen tuloksena työvaltaisen koulutusmuodon opetus- ja ohjausjärjestelmiä kehitetään siten, että opiskelijoita voidaan tukea entistää yksilöllisemmin heille sopivan opintopolun löytämisessä ja kiinnitetään huomiota siihen, että ohjaukseen ei tulisi “katvealueita” opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen vaan se on systemaattista koko opintopolun ajan.

Hankkeessa toteutettavien pilotointien kautta syntyy toimintamallit  erilaisista tavoista toteuttaa laajennettua työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta.

Levitetään OSAOn Muhoksen yksikön Ammattireitti -hankkeessa kehitettyjä atto-aineiden integroinnin hyviä käytäntöjä OSAOn muihin yksiköihin.

Opettajien työelämäjaksot ja jaksojen aikana koulutetut uudet työpaikkaohjaajat.

Koulutuksia some-työkalujen käytöstä työssäoppimisen ohjauksen tukena.

Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan?

Hankkeen toteutumista ja hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa pilotoitavia toimintamalleja arvioidaan hankkeen eri vaiheissa hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten sisäisissä ja välisissä palavereissa. Hankkeeseen osallistuvilta opiskelijoilta,  opettajilta ja työssäoppimis- ja oppissopimuspaikkojen työpaikkaohjaajilta kerätään palautetta, jota hyödynnetään toimintamallien kehittämisessä.

Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään?

Hankkeesta raportoidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaan rahoittajalle.

Osallistutaan hankeverkoston yhteisiin tapaamisiin, jossa käsitellään toimintamalleja ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Järjestetään työssäoppimista koskeva seminaari/info-päivä.

Blogi:
http://www.osao.fi/hankkeet/hankeblogit/hankeblogi/2015/01/oppia-niinku-toissa.html

2+1 Laajennettu työssäoppiminen

2+1 Oppisopimusesite

 Oulun esitys Ylivieska

 OSAO loppuraportti ja tuotokset

OSAO - Ammattiosaamisen näytön kolmikantainen arviointikeskustelu https://www.youtube.com/watch?v=lKcKygr00Eo.

 

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä OSAO Top kumppani, Oulun TOPPI -hankkeiden kanssa. Tabletti käyttäjäkokemuksista kirjoitettiin hankkeiden yhteinen blogikirjoitus: http://www.osao.fi/hankkeet/hankeblogit/hankeblogi/2014/12/joulupukkikin-kayttaa-tablettia-miksen-minakin.html.


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »