Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Närvilänkatu 8
67100 KOKKOLA
Puh (06) 825 0000
Fax (06) 825 2009
JEDU

 

  1. 1.      Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

 Hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatin opiskeluun, työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista ja tutkinnon suorittamista sekä tukea siirtymistä koulutuksesta työelämään tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen tutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajalla ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä mahdollisesti oppisopimuskoulusta. Tavoitteena on hyödyntää aiemmissa kehittämishankkeissa kokeiltuja malleja ja hyödyntää aiemmin näissä hankkeissa olleita henkilöitä mentoreina. Lisäksi kehitetään työpaikkaohjaajien koulutusta opetushallituksen uusien määräysten (2112:41) mukaisesti.

  1. 2.      Hankkeen kuvaus

 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU) aloitti vuoden 2012 alusta, jolloin Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä yhdistyivät. Koulutuskunta-yhtymässä (JEDU) on seitsemän ammattiopistoa, joissa laajennettua työssäoppimista on kokeiltu viidessä (LATO KAM -hankkeet). Hankkeen aikana on tarkoitus kokeilla laajennettua työssä-oppimista niissä JEDUn ammattiopistoissa ja niillä koulutusaloilla, joissa sitä ei ole vielä kokeiltu hyödyntäen aiemmin luotuja hyviä käytänteitä ja materiaaleja. Uusien ammattiopistojen myötä hankkeeseen tulee myös uusia toimijoita, joille nykyiset toimijat voivat toimia mentoreina.  Mentorointia tehdään myös hankkeeseen kuuluvien koulutuskuntayhtymien kesken (eTaitava, työpaikkaohjaajakoulutus).

 

Haapajärven ammattiopistossa on laajennettua työssäoppimista kokeiltu aiemmin. Nyt keskitytään maatalousalan perustutkintoon sisältyvän työssäoppimisen laajentamiseen ja erityisesti keskeyt-tämisuhan alla olevien opiskelijoiden tukemiseen. Sama koskee liiketalouden perustutkintoon sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon opiskelevia.

 

Haapaveden ammattiopistossa kokeillaan laajennettua työssäoppimista hotelli- ja catering-alan perustutkinnossa (tarjoilija). Tarkoituksena on näin laajentaa pedagogista toimintaympäristöä. Laajennuksen määrä selvitetään opiskelijakohtaisesti. Samalla mentoroidaan JEDUssa aiemmin (LATO KAM -hankkeet) kokeiltuja laajennetun työssäoppimisen malleja ja hyviksi koettuja käytänteitä.

 

Nivalan ammattiopistossa erityisesti tekniikan ja liikenteen alan perustutkinnoissa on tarkoitus edelleen kehittää työelämälähtöistä, työelämän tarpeisiin suunnattua työssäoppimista. Alueen yritykset tarvitsevat omiin tarpeisiinsa suuntautuneita työntekijöitä.

 

Oulaisten ammattiopistolla on kokemusta laajennetusta työssäoppimisesta. Tällä hetkellä erityisesti keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat tarvitsevat tukea valmistumiseen ja työllistymiseen (liiketalouden perustutkinto sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto).

 

 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on ollut valtakunnallinen edelläkävijä laadullisen ennakointi-järjestelmän kokeiluissa ja kehittämisessä osana koulutuksen järjestäjän arkitoimintaa. Laadullisella ennakoinnilla, joka pohjautuu yrityksissä tehtävään henkilökohtaiseen haastatteluun ja tietojen tallentamiseen tietokantaan, on pystytty saamaan kokonaiskuva valittujen alojen ja yritysten nykyosaamisesta, tulevaisuudessa korostuvasta osaamisesta, välittömistä lisäosaamistarpeista ja rekrytointitarpeista. Lisäksi on kartoitettu mm. työssäoppijoilta vaadittavaa osaamista ja yrityksen työpaikkaohjaajien koulutustarpeista. Ennakointitietoja hyödyntämällä hankkeessa pyritään huomioimaan myös erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuudet työssäoppimisjaksojen laadukkaalle toteuttamiselle yhdessä opiskelijahuollon henkilöstön kanssa.

 

Kokeilussa pyritään vahvistamaan opiskelijahuoltopalvelujen roolia ottamalla toimintaan mukaan opinto-ohjaajia ja erityisopettajia luomalla opintopolku, jossa opiskelijan voimavarat ja erityis-tarpeet huomioidaan opintojen alusta lähtien (alkuhaastattelu, ryhmäytymisen tukeminen ja opintojen suunnittelu näiden pohjalta) ja ennakoidaan erityistä tukea tarvitsevien haasteet työssäoppimiselle ja työllistymiselle. Lisäksi yhteistyötä tehdään nuorten työpajan (Jokilaaksojen Nuorten tuki ry.) kanssa opiskelijan opintojen joustavan etenemisen ja opintojen loppuun-saattamisen varmistamiseksi.

 

Pyritään kehittämään malli, 2+1, joka mahdollistaa opinnoissaan nopeammin edistyvän opiskelijan joustavamman siirtymisen työelämään. Mallilla pyritään myös ehkäisemään opiskelijoiden mahdollista keskeyttämistä ja syrjätymistä tukemalla opiskelijaa työssäoppimisjaksojen suunnittelussa yhdessä opiskelijahuollon ja nuorten työpajan kanssa.

 

 

JEDUssa mahdollisesti toteutettavan hankkeen (Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki) tuotoksia hyödynnetään atto-aineiden integroimisessa työssäoppimiseen. Em. hankkeessa toteutetaan jokaisessa tutkinnossa (20 kpl) vähintään 10 työpaikka-analyysi-haastattelua työssäoppimiskäyntien yhteydessä, jolloin kerätään tietoa mm. yrityksen valmiuksista ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointiin. JEDUn atto-opettajille järjestetyssä koulutuspäivässä syksyllä 2012 sovittiin yhteistyön kehittämisestä.  Yhteistä kehittämistä jatketaan suunnittelemalla ja kokeilemalla atto-aineiden integroimista työelämään.

 

 

KPEDUssa kokeillaan mobiilisovelluksia ja henkilökohtaista oppimisympäristöä laajennetun työssäoppimisen tukena. eTaitava on ammatillisen koulutuksen työssäoppimiseen kehitetty työkalu, joka koostuu matkapuhelimessa toimivista mobiilisovelluksista ja eTaitava -verkko-palvelusta. JEDUn ammattiopistoista osa on kokeillut eTaitavaa työssäoppimisen ohjauksessa LATO KAM 2 –hankkeessa 2009–2011. Kokeilusta saatuja kokemuksia mentoroidaan KPEDU:ssa.

 

KPEDU päivittää työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin paikallisella tasolla vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä. Koulutetaan opettajia materiaalin käyttöön ja järjestetään työpakkaohjaajan koulutusta.  JEDU on LATO KAM 4 –hankkeessa päivittänyt materiaalin ja yhdessä KPEDUn kanssa koulutuskuntayhtymät voivat vertaiskehittää työpaikkaohjaajakoulutusta painottaen työpaikkaohjaajien aiemmin hankittua osaamista ja sen tunnustamista.

 

 

 

  1. 3.      Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan?

 

 

Hankkeen aikana ja sen jälkeen seurataan opintojen läpäisyastetta, HOJKS -opiskelijoiden keskeyttämislukuja ja yleistä keskeyttämisastetta. Hankkeen aikana kerätään seurantaa ja arviointia varten erilaisia tunnuslukuja, esimerkiksi opiskelijoiden määriä toimenpiteissä, jatkosijoittumisia ja valmistuneiden määrää. Hankkeessa hyödynnetään opiskelijoille tehtäviä tulo-, olo- ja päättökyselyitä.

 

Laadullisesti kerätyn palautteen avulla toimintaa arvioidaan keräämällä hanketoimintaan osallistuneiden (opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat, opiskelijahuoltohenkilöstö) näkemykset toiminnan vaikuttavuudesta sekä opiskelijoiden näkemykset laajennetun työssäoppimisen merkityksestä opintojen etenemisessä ja työllistymisessä. Palautteen perusteella voidaan arvioida työssäoppimisen laadullista kehittymistä vertaamalla tuloksia aiemmissa LATO KAM –hankkeissa tehtyihin työssäoppimisen vertaisarvioinnin tuloksiin.

 

 

  1. 4.      Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään?

 

Hankeverkosto kokoontuu säännöllisesti tiedottamaan hankkeen kannalta ajankohtaisista asioista ja arvioimaan hankkeen toteutumista. Mukana olevien koulutuskuntayhtymien hanketoimijat kokoontuvat säännöllisesti hanketoiminnan seurannan ja edistymisen varmistamiseksi omissa organisaatioissaan.  Hankkeesta raportoidaan säännöllisesti OPH:lle. Hankkeen osapuolet tiedottavat omissa organisaatioissaan hankkeesta ja sen etenemisestä säännöllisesti (opettajain-kokoukset, henkilöstökokoukset, johtoryhmien kokoukset ja muut tiedotustilaisuudet sekä koulutuskuntayhtymän hankkeiden www-sivut). Lisäksi hanketoimijat tiedottavat hankkeen tilanteesta kuntayhtymän johtoryhmässä, pedagogisessa tiimissä sekä opetusmenetelmäjaoksessa.

 

Hankkeesta tiedotetaan rahoittajalle väli- ja loppuraportissa rahoittajan ohjeiden mukaan.

Myös paikallislehdessä ja kuntayhtymän henkilöstöjulkaisuissa hankkeesta tiedotetaan sen alku- ja loppuvaiheessa.

 

Hankkeesta tiedotetaan alueen yrityksille ja organisaatioille yhteistyöpalavereissa ja työssäoppimiskäynneillä.

 

Valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa on mahdollista levittää hankkeen aikana tuotettua materiaalia, malleja ja hyviä käytänteitä, verkostoitua muiden hankkeiden kanssa ja vertaisoppia hyviä käytänteitä.

 

Hankkeesta on mahdollista tiedottaa ja levittää hankkeen tuloksia ESR -hankkeiden verkostossa.

 

Hankkeen päätyttyä tulokset raportoidaan.

                          

  1. 5.      Hankkeen kohderyhmä

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka hyötyvät laajennetusta työssäoppimisesta sekä ryhmänohjaajat, opettajat ja oppilaitosten opiskelijahuoltohenkilöstö. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös työpaikkaohjaajat.

 

  1. 6.      Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää?

 

Hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien jo olemassa olevat työssäoppimisen toteuttamisen hyvät käytänteet tullaan jakamaan kaikille osapuolille. Tavoitteena on varmistaa joustava opintojen eteneminen ja tutkinnon suorittaminen siten, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, tuen tarpeet ja ammatillinen kasvu huomioidaan. Laajennetun työssäoppimisen avulla opiskelija voi valmistua ammattiin ja työllistyä normiaikaa nopeammin. Enemmän tukea tarvitseva, mahdollisesti syrjäytymisvaarassa oleva opiskelija suorittaa tutkinnon tuetusti ja henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti siten, että kaikki opiskelijaa tukevat tahot ovat mukana toiminnassa.

 

Hankkeessa mukana olevilta koulutuksen järjestäjiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta opitaan hyviä käytänteitä, luodaan toimiva yhteistyöverkosto ja jalkautetaan hyvät käytänteet omaan organisaa-tioon osaksi oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa opiskelijan joustavan opintopolun mahdollista-miseksi.

 

  1. 7.      Yhteensopivuus OKM:N laadunhallintastrategiaan

 

OKM:n laadunhallintastrategian mukaan koulutuksen laatu on läpinäkyvää ja perustuu julkisiin tulostietoihin. Tavoitetta tuetaan mm. julkistamalla kaikki keskeiset koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta koskevat tulokset.  Tulosten kautta voidaankin seurata ko. hankkeen tuloksellisuutta. Laadunhallintastrategian mukaan eri vaiheessa olevien koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan kehittämistä tuetaankin systemaattisesti ja pitkäjänteisesti itsearvioinnin, vertaisoppimisen ja -arvioinnin, tunnustusten ja palkitsemisen avulla.

 

Hanke mahdollistaa vertaisoppimisen. Hankkeen avulla pyritään kehittämään toimijoiden osaamista, joka sekin on OKM:N laatustrategian mukaista. Tavoitetta tuetaan mm. varmistamalla, että opetushenkilöstön, johdon ja työpaikkaohjaajien osaaminen on ajantasaista. Laadun parantaminen perustuu jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitetta tuetaan mm. kehittämällä menetelmiä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä laadunhallinnassa muun koulutuksen ja muiden hallinnonalojen toimijoiden kanssa tavoitteena toimintatapojen yhdensuuntaistaminen. Yhteistyö toteutuukin hankkeessa, koska mukana muita koulutuksen järjestäjiä.

  Yhteyshenkilöt                                       Mikko Ulvi, mikko.ulvi@jedu.fi
                                                                   Virpi Niku, virpi.niku@jedu.fi

Jedun loppuraportti ja tulokset

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »