Metallialan tuotantokoulu

 

METALLIALAN TYÖVALTAINEN KOULUTUS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ

TOIMINNAN ESITTELYÄ MTV 3 UUTISISSA

Kehitetään tuotantokoulua yhteistyössä Kokkotyö-säätiön kanssa. Luodaan metallialan tuotantokoulu. Metalliala tarvii eniten uusia työntekijöitä ja ammattiopinnoissa on useita nuoria, jotka tarvitsevat tukea saadakseen tutkinnon suoritetuksi. Työvaltaisen opiskeluympäristön, erityisopettajan sekä työvalmentajan tuella ja opetuksella voidaan mahdollistaa kouluallergisten opiskelijoiden oppiminen.

Erityisopettajan ohjaus tuotantokoulussa

•·         Ohjaa tuotantokoulun opiskelijoita Kokkotyö-säätiöllä

•·         Opettaa  tuotantokoulun opiskelijoita Kokkotyö-säätiöllä

•·         Tukee opiskelijoiden yhteisvastuullista työskentelyä ja käyttäytymistä.

• Valvoo sovittujen käytäntöjen noudattamista ja käsittelee laiminlyönnit ryhmän kanssa.

• Antaa ryhmälle välitöntä palautetta sen toiminnasta ja kannustaa rakentavaan työskentelyyn.

Perehdyttää opiskelijat opetussuunnitelmaan ja opintojen keskeisiin käsitteisiin

• Kartoittaa opiskelijoiden tavoitteita suhteessa opintosuunnitelmaan ja ohjaa opintojen etenemistä.

Seuraa poissaoloja ja hoitaa opiskelijan läsnäoloon liittyvät lakisääteiset velvoitteet

• Seuraa säännöllisesti, vähintään jaksoittain opiskelijoiden poissaoloja Wilmasta ja selvittää niiden syitä ja etsii

ratkaisuja opiskelun edistämiseen yhdessä opiskelijan ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa.

• Myötää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon.

• Ottaa vastaa opiskelijoiden poissaolotodistukset/omailmoituskaavakkeet ja päivittää tiedot Wilmaan. Jos opiskelija

toimittaa yli 3 omailmoituskaavaketta jakson aikana, ryhmänohjaaja ilmoittaa asiasta terveydenhoitajalle.

• Luvattomista poissaoloista keskustellaan aina opiskelijan (ja tarvittaessa alaikäisen huoltajan) kanssa.

• Jos keskustelu ei auta, vaan luvattomia poissaoloja kertyy 20 tuntia lukuvuoden aikana, ryhmänohjaaja ottaa yhteyden

alaikäisen opiskelijan huoltajaan ja keskustelee tilanteesta.

• Jos poissaoloihin ei tule sovittua muutosta tai opintoihin liittyy keskeyttämisuhka ryhmänohjaaja ohjaa opiskelijan

opiskelijahuoltohenkilöstön luokse tekemään jatkosuunnitelmia.

• Jos poissaolot edelleen jatkuvat ryhmänohjaaja käynnistää kurinpitotoimet (1. varoitus).

• Jos poissaolot jatkuvat edelleen kurinpitotoimena seuraa rehtorin antama toinen varoitus ja kutsu kuulemiseen.

Opiskelijan lisäksi kutsutaan alaikäisen huoltaja mukaan. Opiskelijan kuuleminen kirjataan kuulemislomakkeelle.

• Päivämäärä ja kellonaika sovitaan rehtorin ja kuraattorin kanssa, myös ryhmänohjaaja osallistuu tähän tilaisuuteen.

• Mikäli poissaolot jatkuvat, rehtori päättää määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta. Päätös on kirjallinen ja

siihen on lisättävä valitusosoitus.

• Mikäli opiskelija harkitsee keskeyttävänsä opintonsa, ohjataan opiskelija tarvittaessa keskustelemaan kuraattorin

kanssa. Opiskelija täyttää erolomakkeen ja hakee siihen vaadittavat allekirjoitukset.

Pyrkii tunnistamaan opiskelijoiden tukitoimien tarpeen ja käynnistää tarvittavat tukitoimet

• Perehtyy opiskelijan tietoihin lukuvuoden alussa.

Tekee alkuhaastattelut.

• Tekee lukivaikeuksien seulonnan, mahdollisen matematiikkatestin.

• Käy ohjauskeskustelut sekä antaa lisäohjausta pulmatilanteissa.

• Tarkistaa vähintään lukukausittain opiskelijan suoritukset ja täydennettävät opinnot.

• Laatii suunnitelman rästien suorittamiseen yhdessä opiskelijan kanssa.

• Tuo hyvissä ajoin esiin huolensa opiskelijan opintojen etenemisestä ja keskeyttämisuhasta opiskelijahuoltohenkilöstölle

Purkaa opetussuunnitelmaa yhdessä ammattiopettajan kanssa työvaltaista koulutusta ajatellen.

Arvioi yhdessä ammattiopettajan kanssa opiskelijoiden edistymisen.

Luo ja ylläpitää yhteyksiä

Opiskelijoihin

• Tutustuu ja antaa rakentavaa palautetta.

• Vie eteenpäin opiskelijoiden antamia aloitteita ja palautetta.

Huoltajiin

• ottaa yhteyttä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoihin heti lukuvuoden alussa (esim. Kotiväen ilta, kirje, puhelu,tapaaminen).

• Tiedottaa opiskelijaa koskevista huolestuttavista asioista ja myönteisistä muutoksista.

• Vie eteenpäin huoltajilta saamaansa palautetta ja aloitteita.

Muihin opettajiin, opiskelijahuoltoon, erityisopettajaan

• Tiedottaa opiskelijan tuen tarpeista ja pulmatilanteista sekä vahvuuksista ja onnistumisista.

• Tiedottaa Hopista ja Hojksista.

• Välittää tietoa myönteisistä ja huolestuttavista muutoksista.

• Ottaa huomioon opiskelijasta saamansa palautteet ja välittää ne tiedoksi opiskelijan tukitoimia ja opetusta toteuttaville henkilöille.

 


Ylläpito
Tunnus:
 
Salasana:
 

Kirjaudu »